Giới thiệu chung
Ban giám hiệu
BAN GIÁM HIỆU

HIỆU PHÓ - PHỤ TRÁCH TRƯỜNG

TSNguyen.jpg

PGS,TS. Phan Đình Nguyên
Phụ trách chung 


HIỆU PHÓ
t.dao.JPG
TS. Lê Trung Đạo
Phụ trách công tác đào tạo


BGHVanha.gif

ThS. Nguyễn Vân Hà
Phụ trách cơ sở 2 và công tác đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn của trường

STT
Họ Tên
Chức Vụ
Học Vị
Điện Thoại
Email
1Phan Đình NguyênP. Hiệu trưởng
- Phụ trách trường
PGS. Tiến sĩ
phandinhnguyen@tchq.edu.vn
2
Nguyễn Vân Hà
P. Hiệu trưởng
GV kiêm chức
Thạc sĩ, NCS
nguyenvanha@tchq.edu.vn
3Lê Trung ĐạoP. Hiệu trưởng
GV kiêm chức
Tiến sĩ
letrungdao@tchq.edu.vn
Liên Kết