Thông tin chi tiết
Lịch thi (Lần 2) HK1, NH 2014-2015 của sinh viên học lại cùng Khoá C14
(19/03/2015)

Lưu ý: Sinh viên xem lịch thi theo tên môn học và lớp học (Có danh sách kèm theo).
Điểm thi: Cơ sở 1

Stt

Mamh

Tên môn học/ học phần

Thứ

Ngày thi

Giờ thi

Phòng

Lớp học lại

Số lượng

1

04112

Kinh tế vi mô

Hai

30/3/2015

07h15

209

C12C3A,C,H

3

2

03143

Nghiệp vụ hành chính văn phòng

Hai

30/3/2015

07h15

209

C12A3D, E2D

3

3

06106

Những NLCB của chủ nghĩa Mác - Lênin (HP1)

Hai

30/3/2015

07h15

209

C12E2D

1

4

06107

Những NLCB của chủ nghĩa Mác - Lênin (HP2)

Hai

30/3/2015

07h15

209

C12B3C, C3D, C4B

4

5

07111

Pháp luật đại cương

Hai

30/3/2015

07h15

209

C12A3D, A4, B3, E2

6

6

04148

Tin học đại cương

Hai

30/3/2015

07h15

209

C12B3C, Da

4

7

04161

Toán cao cấp

Hai

30/3/2015

09h00

209

C12A2, A3, B1, C3

12

Bạn đọc tải danh sách theo đường dẫn sau:
Các tin khác
Video

Liên Kết