Thông tin chi tiết
Tài chính
(15/07/2010)

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NĂM HỌC 2014-2015

 

 

Đơn vị

Số lượng

I

Học phí hệ cao đẳng chính quy năm học 2014-2015

đồng/năm

4.400.000

 

II

Tổng thu năm 2013

Tỷ đồng

57,03

 

1

Từ Ngân sách

Tỷ đồng

30,803

 

2

Từ học phí, lệ phí

Tỷ đồng

21,782

 

3

Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

Tỷ đồng

0

 

4

Từ nguồn khác.

Tỷ đồng

4,445

 


CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NĂM HỌC 2013-2014

 

 

Đơn vị

Số lượng

I

Học phí hệ cao đẳng chính quy năm học 2013-2014

đồng/năm

3.880.000

 

II

Tổng thu năm 2012

Tỷ đồng

51,7

 

1

Từ Ngân sách

Tỷ đồng

15,2

 

2

Từ học phí, lệ phí

Tỷ đồng

36,1

 

3

Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

Tỷ đồng

0,4

 

4

Từ nguồn khác.

Tỷ đồng

0,0

 

 

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NĂM HỌC 2012-2013

 

 

Đơn vị

Số lượng

I

Học phí hệ cao đẳng chính quy năm học 2012-2013

 đồng/năm

3.360.000

 

II

Tổng thu năm 2011

Tỷ đồng

 

 

1

Từ Ngân sách

Tỷ đồng

11,68

 

2

Từ học phí, lệ phí

Tỷ đồng

23,95

 

3

Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

Tỷ đồng

 

4

Từ nguồn khác.

Tỷ đồng

3,051

 


Bạn đọc xem thống kê công khai tài chính vào các năm học trước theo đường dẫn sau:
20131213023517_cktc.doc
Các tin khác
Video

Liên Kết