Thông tin chi tiết
Đội ngũ giảng viên
(15/07/2010)
THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CƠ HỮU NĂM HỌC 2014-2015

TT

Nội dung

Tổng số

Chia theo trình độ đào tạo

Giáo sư

Phó Giáo sư

TSKH, Tiến sỹ

Thạc sĩ

Đại học

Cao đẳng

Trình độ khác

 

1

2
(3+4+5+6
+7+8+9)

3

4

5

6

7

8

9

 

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Khoa Tài chính

31

0

0

2

21

8

0

0

2

Khoa Kế toán

29

0

0

0

18

11

0

0

3

Khoa Quản trị KD

23

0

0

0

16

7

0

0

4

Khoa Hệ thống TTQL

27

0

1

3

17

6

0

0

5

Khoa Kinh doanh QT

17

0

0

1

12

4

0

0

6

Khoa Lý luận CT

11

0

0

0

10

1

0

0

7

Bộ môn Cơ sở

11

0

0

0

8

3

0

0

8

Bộ môn Ngoại ngữ

18

0

0

0

13

5

0

0

9

Trung tâm BD&TVTC-HQ

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Trung tâm NN-TH

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Cộng

167

0

1

6

115

45

0

0


THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CƠ HỮU NĂM HỌC 2013-2014

TT

ĐƠN VỊ

PHÓ GIÁO SƯ

TIẾN SĨ

THẠC SĨ

CAO HỌC

CỬ NHÂN

TỔNG

I

CƠ HỮU

1

5

98

24

34

162

1

Khoa Tài chính

0

1

17

3

8

29

2

Khoa Kế toán

0

0

15

8

7

30

3

Khoa Quản trị kinh doanh

0

0

14

2

6

22

4

Khoa Hệ thống thông tin quản lý

1

3

15

3

5

27

5

Khoa Kinh doanh quốc tế

0

1

10

1

3

15

6

Khoa Lý luận chính trị

0

0

9

0

1

10

7

Bộ môn Cơ sở

0

0

6

4

0

10

8

Bộ môn Ngoại ngữ

0

0

12

3

4

19

II

HỢP ĐỒNG DÀI HẠN

1

3

8

1

5

18

 

Tổng cộng

2

8

106

25

39

180

THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CƠ HỮU NĂM HỌC 2012-2013

TT

ĐƠN VỊ

TIẾN SĨ

THẠC SĨ

CAO HỌC

CỬ NHÂN

TỔNG

I

CƠ HỮU

6

81

24

48

159

1

Khoa Tài chính

1

13

7

8

 

2

Khoa Kế toán

 

9

12

7

 

3

Khoa Quản trị kinh doanh

1

14

5

3

 

4

Khoa Hệ thống thông tin quản lý

3

15

 

6

 

5

Khoa Kinh doanh quốc tế

1

9

6

 

6

Khoa Lý luận chính trị

 

8

 

4

 

7

Bộ môn Cơ sở

 

6

 

4

 

8

Bộ môn Ngoại ngữ

 

7

 

10

 

II

HỢP ĐỒNG DÀI HẠN + THỈNH GIẢNG

16

163

 

135

314

 

Tổng cộng

22

244

24

183

473

 THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN NĂM HỌC 2011-2012

TT

ĐƠN VỊ

TIẾN SĨ

THẠC SĨ

CAO HỌC

CỬ NHÂN

TỔNG

I

CƠ HỮU

7

76

28

30

141

1

Khoa Tài chính

1

11

7

6

 

2

Khoa Kế toán

 

9

12

1

 

3

Khoa Quản trị kinh doanh

1

9

5

2

 

4

Khoa Hệ thống thông tin QL

3

12

 

10

 

5

Khoa Kinh doanh quốc tế

1

11

4

1

 

6

Khoa Lý luận chính trị

 

7

 

1

 

7

Bộ môn Cơ sở

 

6

 

2

 

8

Bộ môn Ngoại ngữ

 

8

 

6

 

9

Trung tâm bồi dưỡng, tư vấn Tài chính – Hải quan

 

2

 

 

 

10

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

 

1

 

1

 

II

THỈNH GIẢNG

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

6

76

28

29

139

 

Các tin khác
Chất lượng (15/07/2010)
Chuẩn đầu ra (15/07/2010)
Tài chính (15/07/2010)
Video

Liên Kết