Thông tin chi tiết
Thông báo kế hoạch kiểm kê Tài sản năm 2017
(06/01/2017)

THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH KIỂM KÊ TÀI SẢN NĂM 2017

 

Kính gửi:    -    Ban giám Hiêu

-         Các đơn vị Khoa, Phòng, Bộ môn, Trung tâm

 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03/6/2008

Căn cứ Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC ngày 29/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng tài sản Nhà nước;

Căn cứ Thông tư 89/2010/TT-BTC ngày 16/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ báo cáo công khai quản lý sử dụng tài sản tại các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức được giao quản lý sử dụng tài sản Nhà nước;

Thực hiện Quyết định số 484/QĐ - TCHQ ngày 22/12/2016 của Hiệu Trưởng cao đẳng Tài chính Hải quan về việc thành lập Ban kiểm kê tài sản năm 2017.

Ban kiểm kê Tài sản xin thông báo kế hoạch kiểm kê tài sản và phân công trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể như sau:

I/ Phân công trách nhiệm trong công tác kiểm kê năm 2016:

1.  Ông Phan đình nguyên - Phó hiệu trưởng – Trưởng ban- phụ trách chung.

2.  Ông Nguyễn Văn Sậu – Trưởng phòng QTTB – Phó trưởng ban – phụ trách công tác kiểm kê tài sản thực tế;

3.  Ông Nguyễn Duy Minh – Trưởng Phòng TCKT – Phó trưởng ban phụ trách công tác kiểm kê,tổng hợp số liệu tài sản theo sổ sách kế toán và Tổng hợp báo cáo truyền số liệu;

4.  Ông Nguyễn Phương Nam – Phó phòng TCKT  (Hỗ trợ ) công tác tổng hợp, đối chiếu sổ sách kế toán, Tổng hợp báo cáo truyền số liệu;

5.  Ông Nguyễn Văn Chiến P.QTTB – Ủy viên –Phát hành các mẫu biểu về kiểm kê, trực tiếp kiểm kê, dán tem kiểm kê tài sản;

6.  Bà Mai Thanh Hương P.TCKT - Ủy viên – Thu các mẫu biểu về kiểm kê, trực tiếp kiểm kê, dán tem kiểm tài sản nhập số liệu theo phần mền quản lý tài sản.

8.  Các ông :Ông Trần Văn Tình; Vương Cẩm Quế; Nguyễn Chí Đạt Phòng CNTT&TV; Nguyễn Văn Nghĩa P QTTB; Bà Nguyễn Thị Cẩm Dung P.TCKT; hỗ trợ công tác kiểm kê khi Ban kiểm kê có yêu cầu.

II./ Thời gian thực hiện kiểm kê tài sản năm 2017: 

+ Ngày 05/01/2017  họp Ban kiểm kê, phân công công tác cho các thành viên trong Ban kiểm kê, Lên kế hoạch kiểm kê, chuẩn bị ấn chỉ các tài liệu kiểm kê. Thông báo kiểm kê

+ Từ ngày: 9/01 – 19/02 triển khai các công tác chuẩn bị cho kiểm kê, Thông báo kiểm kê, Lập các mẫu biểu, bảng kê tài sản cho các đơn vị, cá nhân sử dụng tài sản. Đăng các mẫu biểu lên Website của Trường để các đơn vị các nhân tự Download các biểu mẫu kiểm kê 2017)

+ Ngày 16/01  – 26/01  thu lại các Bảng kê Tài sản từ các đơn vị cá nhân sử dụng tài sản tổng hợp rà soát. (Cô Hương + Anh Chiến thực hiện)

+ Ngày 13/02 – 17/2 kiểm kê Tài sản thực tế tại cơ sở 2 dán tem tài sản (Cô Hương + Anh Chiến + Cô Dung thực hiện Anh Nghĩa, Anh Đạt hỗ trợ)

+ Ngày 20/2 -  24/2 kiểm kê tài sản tại các Khoa Tài chính, Kế toán, Hệ thống TTQL, Khoa Quản trị kinh doanh, Lý Luận chính trị, Kinh doanh quốc tế, Bộ môn NN, Bộ môn cơ sở VP Đoàn TN dán tem tài sản. (Cô Hương + Anh Chiến + Cô Dung thực hiện)

+ Ngày 27/02 – 07/3 kiểm kê các Phòng Máy tính cơ sở 1 (Cô Hương + Anh Chiến + Cô Dung thực hiện A Tình, A Quế Hỗ trợ)

+ Ngày 10/3 - 14/3 kiểm kê tài sản KTX  và Phòng QL KTX (Cô Hương + Anh Chiến thực hiện).

+ Ngày 17/3 – 21/3 kiểm kê LH Giảng đường (Cô Hương + Anh Chiến thực hiện Anh Điệp hỗ trợ)

+ Ngày 24/3– 28/3 kiểm kê tài sản tại các Phòng 04; Phòng Kế toán, TCHC, P.NCKH&HTQT; P. QTTB, Trung tâm NN, Phòng CT HSSV, Phòng làm việc BGH, Phòng Khảo thí, Phòng Hiệu trưởng , Phòng 106, Phòng 101, Phòng làm việc Quản lý đào tạo, CNTT và Thư viện.

+ Ngày 03/4/ -  14/4 Tổng hợp, Kiểm tra rà soát đối chiếu tài sản.

+ Ngày 17/4  – 21/4 Tổng hợp số liệu kiểm kê đối chiếu sổ sách và thực tế

III/ Công tác xử lý sau kiểm kê:

+ Ngày 25/4/2017  họp Ban kiểm kê báo cáo kết quả kiểm kê và phương án xử lý, kế hoạch thanh lý tài sản.

+ Ngày 28/4.Tổng hợp, lập báo cáo số liệu kiểm kê trình Hiệu trưởng phê duyệt và truyền số liệu kiểm kê Kết thúc kế hoạch kiểm kê 2017.

Ban kiêm kê tài sản năm 2017 đề nghị các đơn vị cá nhân phối hợp thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm kê.

Tải mẫu kiểm kê tại đây!!

Các tin khác
Video

Liên Kết