Thông tin chi tiết
Thông báo điều chỉnh kế hoạch giảng dạy C17Q3 (chất lượng cao) học tại cơ sở 1 và cơ sở 2
(03/09/2017)
Nhằm chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất tốt nhất để tổ chức lớp học theo chỉ đạo của Lãnh đạo nhà trường về việc tổ chức các lớp khóa C17 chương trình chất lượng cao tại cơ sở 1 và cơ sở 2, căn cứ vào kế hoạch đào tạo học kỳ 1 năm học 2017 – 2018, Phòng Quản lý Đào tạo thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch giảng dạy đối với khóa C17Q3 (chương trình chất lượng cao) tại cơ sở 1 và cơ sở 2 , cụ thể như sau:
Theo kế hoạch dự kiến thì sinh viên bắt đầu học từ ngày 05/9/2017. Riêng các lớp khóa C17Q3 (chương trình chất lượng cao) học tại cơ sở 1 và cơ sở 2 được nghỉ học từ ngày 05/9/2017 đến hết ngày 10/9/2017.
Sinh viên các lớp khóa C17Q3 (chương trình chất lượng cao) học tại cơ sở 1 và cơ sở 2 bắt đầu học: từ ngày 11/9/2017 theo kế hoạch do phòng Quản lý đào tạo công bố. (Xem lịch học chi tiết được công bố trên website và bản tin của Trường).
Đề nghị các lớp khóa C17Q3 (chương trình chất lượng cao) học tại cơ sở 1 và cơ sở 2 thực hiện đúng thông báo.
Các tin khác
Video

Liên Kết